شیوهٔ تنظیم فهرست مطالب

هر نوشته، بسته به این‌که دربردارنده‎ی چه داشته‎هایی است، ممکن است یکی یا بیش از یکی از فهرست‎هایی را که درپی می‌‎آید، داشته باشد:
 (۱) فهرست کوتاه داشته‎‌ها (مطالب).
 (۲) فهرست بلند داشته‌ها.
 (۳) فهرست نشانگر‌ها شامل:
 (۱. ۳) فهرست بستینه‌ها.
 (۲. ۳) فهرست تصویر‌ها.
 (۳. ۳) فهرست جدول‎‌ها.
 (۴. ۳) فهرست نقشه‎‌ها.
 (۵. ۳) فهرست نمودار‌ها.
 (۴) فهرست پیوست‎‌ها.
 (۵) فهرست نمایه‌ها.
۱ ـ فهرست کوتاهِ داشته‎‌ها (فهرست مطالب)
فهرست کوتاه داشته‎‌ها تنها دربردارندهٔ «عنوان‌های اصلی» کتاب است. این عنوان‌ها دربردارندهٔ عنوان‌های زیر هستند:
 (۱) عنوان بخش‎‌ها.
 (۲) عنوان فصل‎‌ها.
 (۳) عنوان گفتار‌ها.
 (۴) عنوان‌های یک‌شماره‌ای (مانند: ۷ـ انواع پوسته).
 (۵) عنوان‌های دو‌شماره‌ای (مانند: ۷. ۱ـ پوستهٔ سخت).
 (۶) عنوان کم‌نوشته‌ها (پیش‌گفتار، سخن ناشر، مقدمه، نتیجه و مانند این‌ها).
آگاهی: از این پس برای اشاره به هر یک از تقسم‌بندی‌های «بخش، فصل، گفتار و دفتر» واژهٔ «پارنوشته» را به‌کار خواهیم برد.
در فهرستِ کوتاه، ساژه‌های زیر بهترتیب به‌صورت وسط‌چین درپی هم می‌آیند: شمارهٔ پارنوشته‌ها، نشانهٔ «دونقطه»، عنوان پارنوشته؛ مانند:
فصل سوم: لیبرال دموکراسی
 عنوان‌های یک شماره‌ای و دوشماره‌ای نیز به‌صورت راست‌چین، در زیر عنوان پارنوشتهٔ خود می‌آیند. (برای نمونه می‌توانید به فهرست کوتاه داشته‌های همین کتاب نگاه کنید.)
آگاهی: روشن است که اگر برخی از عنوان‌های پیش‎گفته (عنوان: بخش، فصل، گفتار، دفتر، عنوان‌های کم‌نوشته‌ها و عنوان‌های یک و دو شماره‌ای) در متن وجود نداشته باشند، در فهرست کوتاه داشته‎‌ها نیز نمی‌آیند.
۲ ـ فهرست بلندِ داشته‎‌ها (فهرست تفصیلی)
این فهرست دربردارندهٔ همهٔ عنوان‌های کتاب -‌از عنوان‌های شش‌گانهٔ پیش‎گفته تا همهٔ عنوان‌های اصلی و فرعی‌- می‌باشد. شیوهٔ چیدن فهرست بلند داشته‎‌ها مانند شیوهٔ چیدن فهرست کوتاه داشته‎هاست، با این تفاوت که:
 (۱) هرگاه شمار عنوان‌های اصلی و فرعی فراوان نباشد، به‌گونه‌ای که شمار صفحه‌های فهرست از سه صفحه نگذرد، آن‌ها را با‌‌ همان ترتیبی که در کتاب آمده‎اند به‎صورت یک ستونی در زیر هم می‌‎چینیم.
 (۲) ولی هرگاه عنوان‌های اصلی و فرعی کتاب فراوان باشند، به‌گونه‌ای که شمار صفحه‌های فهرست از سه صفحه بگذرد، از آن‌جا که چینش یک‌ستونی آن‌ها شمار صفحه‎های فهرست را فراوان می‌کند، باید آن‌ها را به‎صورت دوستونی بچینیم.
 (۳) در این هنگام، در هر ستون، از راست به چپ؛ نخست عنوان‌ها؛ سپس بدون فاصله، کج‌خط؛ و پس از آن با یک فاصله، شمارهٔ صفحه را می‌آوریم.

/ 0 نظر / 17 بازدید