فهرست مطالب کتاب گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش


فصل دوم: ویرایش صوری
۱ـ شیوهٔ املای فارسی
۲ ـ شیوهٔ نوشتن نام‎های غیرفارسی
۳ ـ املای ساژه‌های غیرفارسی
۴ـ درست کردن غلط‌های املایی
۵ـ درست کردن غلط‌های حروف‌چینی
۶- شیوهٔ املای واژه‎های دو یا چنداملایی
۷- فاصله/ نیم‌فاصلهٔ میان اجزای ترکیب‌ها
۸ـ شیوهٔ شماره‎گذاری عنوان‎‌ها و بند‌ها
۹ـ شیوهٔ ارجاع و منبع‎نویسی
۱۰ ـ شیوهٔ شماره‎گذاری نشانگر‌ها و پیوست‎‌ها
۱۱ـ شیوهٔ فهرست‌ نویسی
۱۲ـ شیوهٔ همانندسازی فهرست‎‌ها و متن
۱۳ـ شیوهٔ نوشتن کوتاه‎ نوشته‎‌ها
 ۱۴ـ شیوهٔ نشانه‌گذاری سجاوندی
۱۵ـ شیوهٔ تعیین بزرگی/کوچکی حروف ساژه‎های لاتین
۱۶ـ شیوهٔ تعیین جای نشانگر‌ها
۱۷ـ ‎ شیوهٔ ویرایش ساژه‎های درون‎ نشانگر‌ها
۱۸ـ شیوه‎ی نوشتن عدد‎‌ها
۱۹ـ شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری
۲۰ـ شیوهٔ نوشتن ساژه‌های تخصصی
۲۱ـ شیوهٔ نوشتن ساژه‌های برجسته و متمایز
منابع و مآخذ فصل دوم
فصل سوم: ویرایش زبانی
 
۱ـ درست‌نویسی
۲ـ هم‌خوان‌سازی با فارسی معیار
 ۳ـ هم‌خوان‌سازی با محتوا و مخاطب
۴ـ یکسان‌سازی زبان و سبک
۵ـ ساژه‎گزینی
۶ـ فارسی‌نویسی
۷ـ زدودن تأثیرپذیری از زبان‎های بیگانه
۸ـ روان‎نویسی
۹ـ بیهوده‌زدایی
۱۰ـ درست‌نویسی ساژه‌های برشمرده
۱۱ـ ویرایش عنوان‌ها
۱۲ـ ویرایش زبانی نقل‌قول‌ها
منابع و مآخذ فصل سوم
فصل چهارم: ویرایش محتوایی‌ـ ساختاری
۱ـ زدودن نادرستی‌های محتوایی (معنایی)
۲ـ زدودن ناهم‎خوانی (تناقض‌) ‌های محتوایی
۳ـ زدودن پرسش‌ها و ابهام‌های محتوایی
۴ـ زدودن کاستی‌های محتوایی
۵ ـ زدودن پیچیدگی‌های محتوایی (معنایی)
۶ـ بازبینی داشته‎های نشانگر‌ها
۷ـ بازبینی محتوایی ارجاع‌ها
۸ـ نوشتن پاورقی‎
۹ـ برابریابی برای تاریخ‎‌ها
۱۰ـ برابریابی برای واحدهای اندازه‌گیری
۱۱ـ مرتب سازی محتوایی
۱۲ـ تنظیم بند‌ها برپایهٔ محتوای داشته‌های متن (پاراگراف‌بندی)
۱۳ـ جابه‌جایی مطالب برپایهٔ محتوای داشته‌های متن
۱۴ـ تقسیم‎بندی نوشته برپایه‎ی محتوای آن (فصل‌بندی)
۱۵ـ «حذف»، «کاهش و خلاصه‌نویسی» و «تبدیل» داشته‎های متن
منابع و مآخذ فصل چهارم
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ۱ـ برابرهای پارسی واژه‌های غیرپارسی پرکاربرد

فهرست بلند داشته‌ها
دربارهٔ کتاب
فصل یکم: کلیات و تعریف‌ها
۱ـ تعریف‌ واژه‌ها و مفهوم‌ها
 (۱) ساژه
 (۲) عبارت
 (۳) بند
 (۴) کلمه/ واژه
 (۵) پیش‌ساژه
 (۶) پس‌ساژه
 (۷) ساژهٔ ارجاع
 (۸) گروه‌واژه
 (۹) واج
 (۱۰) واج‎های صامت (هم‎خوان)
 (۱۱) واج‎های مصوت (واکه)
 (۱۲) حرف‌ها (نشانه‌ها) ی الفبای زبان فارسی
 (۱۳) حروف پس‎بریده
 (۱۴) حروف چسبنده
 (۱۵) حروف قوس‌دار
 (۱۶) ترکیب
 (۱۷) انواع ترکیب‌ها
 (۱۸) واژه‌های مشتق و مرکب
 (۱۹) ترکیب‌های حقیقی و ترکیب‌های مجازی
 (۲۰) ترکیب‌های/ واژه‎های مرکب چندهجایی
 (۲۱) ترکیب‌های/ واژه‎های مرکب دوهجایی
 (۲۲) نشانگر
 (۲۳) بستینه
 (۲۴) عکس
 (۲۵) شکل
 (۲۶) تصویر
 (۲۷) جدول
 (۲۸) نقشه
 (۲۹) نمودار
 (۳۰) نوشته
 (۳۱) پارنوشته
 (۳۲) کم‌نوشته
 (۳۳) ویرایش
 (۳۴) انواع ویرایش
 (۳۵) ویرایش عمومی
 (۳۶) ویرایش ویژه
۲ـ تعریف ویرایش و گونه‎های آن
۲. ۱ـ تعریف ویرایش
۲. ۲ ـ گونه‌های ویرایش
۲. ۲. ۱ ـ ویرایش ویژه
۲. ۲. ۲ ـ ویرایش عمومی
۲. ۳ ـ تعریف‌ گونه‌های ویرایش
۲. ۳. ۱ ـ ویرایش ویژه
 (۱) ویرایش ترجمه‌
 (۲) ویرایش علمی
 (۳) ویرایش ادبی
 (۴) ویرایش گفتار
 (۵) ویرایش استنادی
 (۶) ویرایش نمایه‌
 (۷) ویرایش تصحیحی
۲. ۳. ۲ـ ویرایش عمومی
 (۱) ویرایش صوری
 (۲) ویرایش زبانی
 (۳) ویرایش محتوایی - ساختاری
۳ـ کارهای ویراستار عمومی
۳. ۱ـ کارهای ویراستار صوری
۳. ۲ـ کارهای ویراستار زبانی
۳. ۳ـ کارهای ویراستار محتوایی - ساختاری
فصل دوم: ویرایش صوری
۱ـ شیوهٔ املای فارسی
۱. ۱ـ ترکیب‌ها
۱. ۱. ۱ـ ترکیب‌های چسبیده
۱. ۱. ۲ـ ترکیب‌های جدا
۱. ۲ـ قاعدهٔ کلی ترکیب‌ها
۱. ۲. ۱ـ قواعد ترکیب‌های دوهجایی
 (۱) پسوندهای جدا
 (۲) فعل‌های مرکب
 (۳) ترکیب‌های بیگانه/ بیگانه‎دار
 (۴) ترکیب‌های پی‎درپی
 (۵) ترکیب‌های دگرگون
 (۶) ترکیب‌های زشت‎ْچسبان
 (۷) ترکیب‌های عددی
 (۸) ترکیب‌های «ی» دار
 (۹) ترکیب‌های خودنشان
 (۱۰) واژه‌های جدا
۱. ۲. ۱. ۱ـ واژه‌های مرکب دوهجایی
۱) اسم ابزار (اسم آلت) مرکب
۲) اسم خاص (نام) مرکب
۳) اسم زمان مرکب
۴) اسم عام مرکب
۵) صفت فاعلی مرکب
۶) اسم مرکب «آ» دار
۷) اسم معنی مرکب
۸) اسم مکان مرکب
۹) اسم‎مفعول/ صفت مفعولی مرکب
۱۰) اسم‌مصدر مرکب
۱۱) صفت مرکب
۱۲) مضاف و مضاف‎الیه
۱۳) نام‎خانوادگی مرکب
۱. ۲. ۲ـ قواعد ترکیب‌های چندهجایی
 (۱) پسوندهای چسبان
 (۲) ترکیب‌های کم‎شده
 (۳) ترکیب‌های افزوده
 (۴) ترکیب‌های بسیط‎گونه
 (۵) ترکیب‌های «به‌» دار
۱. ۲. ۲. ۱ـ واژه‌های مرکب چندهجایی
۱) اسم ابزار مرکب
۲) اسم خاص مرکب
۳) اسم زمان مرکب
۴) اسم عام مرکب
۵) اسم فاعل یا صفت فاعلی مرکب
۶) اسم مصدر مرکب
۷) اسم معنی مرکب
۸) اسم مفعول/ صفت مفعولی
۹) اسم مکان مرکب
۱۰) ترکیب‌های «آ» دار
۱۱) صفت‎ مرکب
۱۲) عدد مرکب
۱۳) فعل مرکب
۱۴) قید مرکب
۱۵) مصدر مرکب
۱۶) مضاف و مضاف الیه
۱۷) نام خانوادگی مرکب
۱۸) بدین، بدان
۱۹) چنان، چنین
۲۰) خانه
۲۱) کدام
۲۲) گونه
۲۳) نامه
۲۴) ه‌مان
۲۵) همین
۱. ۳ـ پسوند‌ها
۱. ۳. ۱ـ قواعد چسبیده/جدانویسی پسوند‌ها
۱. ۴ـ پیشوند‌ها
۱. ۴. ۱ـ قواعد چسبیده/ جدانویسی پیشوند‌ها
۱. ۵ـ املای برخی واژه‌ها، حرف‌ها و حرکت‌ها
۱. ۵. ۱ـ ابن
۱. ۵. ۲ـ اسم‌های دارای دو «و»
۱. ۵. ۳ـ جزء، جزو
۱. ۵. ۴ـ قواعد «‍ه/ه» ‌ی ناملفوظ
۲ ـ شیوهٔ نوشتن نام‎های غیرفارسی
۳ ـ املای ساژه‌های غیرفارسی
۴ـ درست کردن غلط‌های املایی
۵ـ درست کردن غلط‌های حروف‌چینی
۶ـ شیوهٔ املای واژه‎های دو یا چنداملایی
۷ـ فاصله/ نیم‌فاصلهٔ میان اجزای ترکیب‌ها
۷. ۱ـ ترکیب‌های دوجزئی
قاعدهٔ یکم
 (۱) لفظ جلالهٔ «الله»
 (۲) اسم ابزار
 (۳) اسم صوت
 (۴) اسم عام
 (۵) اسم عطفی
 (۶) اسم مرکب
 (۷) اسم مصدر
 (۸) اسم مصدر اتباعی
 (۹) اسم مصدر عطفی
 (۱۰) اسم معنی
 (۱۱) اسم مکان
 (۱۲) اضافهٔ معکوس
 (۱۳) پسوند‌ها
 (۱۴) درصد‌ها
 (۱۵) شبه‌ جمله
 (۱۶) صفت بیانی
 (۱۷) صفت شغلی
 (۱۸) صفت شمارشی مرکب
 (۱۹) صفت شمارشی نسبی
 (۲۰) صفت شمارشی تخمینی و موصوف
 (۲۱) صفت شمارشی توزیعی
 (۲۲) صفت شمارشی کسری
 (۲۳) صفت عطفی
 (۲۴) صفت فاعلی
 (۲۵) صفت مبهم بسیط و موصوف
 (۲۶) صفت‌ مبهم مرکب
 (۲۷) صفت مفعولی
 (۲۸) صفت مقداری
 (۲۹) صفت منفی
 (۳۰) صفت نسبی
 (۳۱) ترکیب‌های عربی
 (۳۲) ترکیب‌های بیگانه
 (۳۳) عدد مرکب
 (۳۴) قید ترتیب
 (۳۵) قید حالت و کیفیت
 (۳۶) قید مکان
 (۳۷) کوتاه نوشتهٔ سال‎‌ها
 (۳۸) لقب
 (۳۹) مرکب اتباعی
 (۴۰) نام کسان
 (۴۱) نام خانوادگی
قاعدهٔ دوم
۷. ۲ـ ترکیب‌های چندجزئی
قاعدهٔ یکم
قاعدهٔ دوم
 (۱) درصد‌ها
 (۲) صفت بیانی
 (۳) صفت شمارشینسبی
 (۴) صفت شمارشی تخمینی و موصوف
 (۵) صفت فاعلی
 (۶) صفت مبهم بسیط و موصوف
 (۷) صفت مفعولی
 (۸) صفت مقداری
 (۹) صفت منفی
 (۱۰) صفت‌ مبهم بسیط در اصطلاح‌ها
 (۱۱) عدد مرکب
 (۱۲) فعل مرکب
 (۱۳) قید حالت
 (۱۴) مصدر
 (۱۵) نام و لقب کسان
 (۱۶) نام خانوادگی
 (۱۷) ترکیب‌های عربی
 (۱۸) ترکیب‌های بیگانه
۷. ۳ـ قواعد ناهم‌خوان
۷. ۳. ۱ـ صفت و موصوف
۷. ۳. ۲ـ قید
۷. ۳. ۳ـ مضاف و مضاف الیه
۷. ۳. ۴ـ ضمایر ملکی
۷. ۳. ۵ـ لقب‌‌ها
۷. ۳. ۶ـ اسم مصدر مرخم
۷. ۳. ۷ـ حرف نشانه
۷. ۳. ۸ـ پسوند‌ها، پیشوند‌ها و می‌انوند‌ها
۷. ۳. ۹ـ حرف‌های اضافه
۷. ۳. ۱۰ـ ترکیب‌های دارای حرف اضافه
۷. ۴ـ حرف‌های ربط
۷. ۵ـ فعل‌ها و مصدر‌ها
۷. ۶ـ نشانه‌های سجاوندی
۸ـ شیوهٔ شماره‎گذاری عنوان‎‌ها و بند‌ها
 (۱) تعریف عنوان
 (۲) تعریف بند
۸. ۱ـ شماره‎گذاری عنوان‎‌ها
۸. ۲ـ شماره‌گذاری بند‌ها
۸. ۳ـ نکته‌های شماره‌گذاری عنوان‌ها و بند‌ها
۹ـ شیوهٔ ارجاع و منبع‎نویسی
 (۱) ارجاع
 (۲) منبع
 (۳) مأخذ
۹. ۱ ـ ارجاع برون‎متنی
۹. ۱. ۱ ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن
 (۱) نوشته‌های دانشگاهی
 (۲) نوشته‌های غیردانشگاهی
۹. ۱. ۱. ۱ـ ارجاع به نوشته‌های غیردانشگاهی
۱) ارجاع به قرآن کریم
۱. ۱) ارجاع به آیه‌های قرآن کریم
۱. ۲) ارجاع به ترجمهٔ آیه‌های قرآن کریم
۲) ارجاع به منابع رِوایی
۳) ارجاع در پاورقی
۴) ارجاع به منابع چند جلدی
۵) ارجاع به منبع نقل قول مستقیم
۶) ارجاع به اینترنت
۷) ارجاع در اینترنت
۸) ارجاع در کم‌نوشته‌ها
۹) ارجاع به مثال و شاهد
۹. ۱. ۱. ۲ ـ ارجاع به نوشته‌های دانشگاهی
۹. ۱. ۲ـ شیوه‎ی کلی نوشتن مشخصات منابع و مآخذ
۹. ۱. ۲. ۱ـ مشخصات مقاله‌های چاپ شده در کتاب‌ها
۹. ۱. ۲. ۲ـ مشخصات مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌ها
۹. ۱. ۲. ۳ ـ مشخصات رساله و پایان‎نامه
۹. ۱. ۲. ۴ ـ مشخصات منابع رایانه‌ای
۹. ۱. ۲. ۵ ـ مشخصات مأخذ
۹. ۱. ۳ ـ شیوه‌ی‌ تنظیم فهرست منابع و مآخذ (در پایان کتاب)
۹. ۱. ۴ـ تفاوت منابع و مآخذ پایان فصل و کتاب
منابع و مآخذ فارسی
 کتاب‌ها
 نشریه‌ها
منابع و مآخذ عربی
 کتاب‌ها
نشریه‌ها
 منابع و مآخذ لاتین
 کتاب‌ها
 نشریه‌ها
۹. ۲ـ ارجاع درون‎متنی
۹. ۲. ۱ ـ ارجاع به نشانگر‌ها
۹. ۲. ۲ ـ ارجاع به پیوست‌ها
۱۰ ـ شیوهٔ شماره‎گذاری نشانگر‌ها و پیوست‎‌ها
۱۰. ۱ ـ تعیین نشانگر/ پیوست
 (۱) بستینه
 (۲) عکس
 (۳) شکل
 (۴) تصویر
 (۵) جدول
 (۶) نقشه
 (۷) نمودار
۱۰. ۲ ـ شماره‎گذاری نشانگر‌ها
۱۰. ۳ ـ شماره‎گذاری پیوست‎‌ها
۱۰. ۴ ـ شماره‎گذاری نشانگر‌ها و پیوست‎های نوشته‎های ترجمه شده
۱۱ـ شیوهٔ فهرست‌ نویسی
۱۱. ۱ ـ فهرست کوتاهِ داشته‎‌ها (فهرست مطالب)
۱۱. ۲ ـ فهرست بلندِ داشته‎‌ها (فهرست تفصیلی)
 ۱۱. ۳ ـ فهرست نشانگر‌ها
۱۱. ۴ـ فهرست پیوست‎‌ها
۱۱. ۵ ـ فهرست نمایه‎‌ها
۱۲ـ شیوهٔ همانندسازی فهرست‎‌ها و متن
۱۳ـ شیوهٔ نوشتن کوتاه‌نوشته‌ها
۱۳. ۱ ـ نوشتن کوتاه ‎نوشته‎ی نام‎‌ها و مفاهیم عمومی
۱۳. ۲ـ نوشتن معادل لاتین برای اصطلاحات و مفاهیم تخصصی
۱۴ـ شیوهٔ نشانه‌گذاری سجاوندی
۱۴. ۱ـ تعریف و تاریخچه
۱۴. ۲ـ قواعد نشانه‌گذاری
۱۴. ۲. ۱ ـ نقطه
۱۴. ۲. ۲ ـ ویرگول
۱۴. ۲. ۳ ـ نقطه ویرگول
۱۴. ۲. ۴ ـ دونقطه
۱۴. ۲. ۵ ـ گیومه
۱۴. ۲. ۵. ۱ ـ گیومه پایین («...»)
۱۴. ۲. ۵. ۲ ـ گیومه بالا یا نشانهٔ نقل‌قول («...»)
۱۴. ۲. ۶ ـ تیره‌ خط (ـ)
۱۴. ۲. ۷ـ دو تیره خط (-... -)
۱۴. ۲. ۸ـ پرانتز
۱۴. ۲. ۸. ۱ـ تفاوت پرانتز و دو تیره‌خط
۱۴. ۲. ۹ـ قلاب (کروشه)
۱۴. ۲. ۱۰ـ نشانهٔ تعجب (!)
۱۴. ۲. ۱۱ـ نشانهٔ پرسش (؟)
۱۴. ۳ـ کاربرد نزدیک به‎هم نشانه‎های سجاوندی
۱۴. ۳. ۱ـ نقطه و پرانتز
حالت یکم] ـــــ. (ـــــ.) [
حالت دوم] ـــــ (ـــــ). [
حالت سوم] ـــــ. (ـــــ)
۱۴. ۳. ۲ـ نقطه و گیومه
حالت یکم] ـــــ: «ـــــ.» [
حالت دوم] ـــــ «ـــــ». [
حالت سوم] ــــ «ــــ» ـــــ. [
۱۵ـ شیوهٔ تعیین بزرگی/کوچکی حروف ساژه‎های لاتین
۱۶ـ شیوهٔ تعیین جای نشانگر‌ها
۱۶. ۱ـ گنجاندن نشانگر‌ها درون متن
۱۶. ۲ـ گنجاندن نشانگر‌ها در پایان متن
۱۷ـ ‎ شیوهٔ ویرایش ساژه‎های درون‎ نشانگر‌ها
۱۸ـ شیوه‎ی نوشتن عدد‎‌ها
۱۹ـ شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری
۱۹. ۱ـ واحدهای اندازه‌گیری در نوشته‎های علمی‌- فنی
۱۹. ۲ـ واحدهای اندازه‌گیری در نوشته‎های غیر علمی - فنی
۲۰ـ شیوهٔ نوشتن ساژه‌های تخصصی
۲۱ـ شیوهٔ نوشتن ساژه‌های برجسته و متمایز
۲۱. ۱ ـ نشان دادن ساژه‎های برجسته
۲۱. ۲ـ نشان دادن ساژه‎های متمایز
منابع و مآخذ فصل دوم
فصل سوم: ویرایش زبانی
۱ـ درست‌نویسی
۱. ۱ـ درست‌نویسی فعل
۱. ۱. ۱ـ حذف فعل
۱. ۱. ۱. ۱ـ حذف فعل کمکی
۱. ۱. ۱. ۲ـ حذف جزء دوم فعل مرکب
۱. ۱. ۲ـ هم‌خوانی فعل‌های جمله با یک‌دیگر و با اجزای دیگر جمله
۱. ۱. ۳ـ به‌کار نبردن فعل‌های ناگذرا و گذرا به‌جای یک‌دیگر
۱. ۱. ۴ـ به‎کار بردن درست وجه وصفی و عبارت وصفی
۱. ۱. ۴. ۱ـ کاربرد وجه وصفی
۱. ۱. ۵ ـ به‌کار بردن فعل و مصدر مناسب
۱. ۱. ۶ـ وجه فعل در جمله‌های شرطی
۱. ۱. ۶. ۱ـ وجوه فعل
۱) وجه اِخباری
۲) وجه التزامی
۳) وجه امری
۴) وجه وصفی
۱. ۱. ۷ـ به‌‎کار بردن درست فعل بایستن (باید)
 (۱) زمان حال ساده
 (۲) زمان آینده‎ی ساده
 (۳) زمان حال استمراری
 (۴) زمان آینده‎ی استمراری
 (۵) زمان گذشته‎ی ساده
 (۶) زمان گذشته‎ی استمراری
 (۷) زمان حال کامل (ماضی نقلی)
 (۸) زمان حال کامل استمراری
 (۹) زمان گذشته‎ی دور (ماضی بعید)
۱. ۱. ۸ـ تکرار فعل
۱. ۱. ۹ـ به‎کار بردن درست فعل‌های بازدارنده
۱. ۱. ۱۰ ـ به‎کار بردن درست فعل قول دادن/ وعده دادن یا کردن
۱. ۱. ۱۱ـ به‎کار بردن درست هست/ است
۱. ۱. ۱۲ـ به‎کار بردن درست «نه... نه»
۱. ۲ـ درست‌نویسی حروف اضافه، ربط و نشانه
۱. ۲. ۱ـ آشنایی با حروف اضافه، ربط و نشانه
۱. ۲. ۱. ۱ـ حرف اضافه
 (۱) حروف اضافهٔ ساده
 (۲) حروف اضافهٔ مرکب
۱. ۲. ۱. ۲ـ حرف ربط
 (۱) حروف ربط ساده
 (۲) حروف ربط مرکب
۱. ۲. ۱. ۳ـ حرف نشانه
۱. ۲. ۲ـ کاربرد درست حروف اضافه، ربط و نشانه
 (۱) آگاه از/ آگاه به
 (۲) آن‎چه/ آن‎چه که
 (۳) اثر در/ اثر بر
 (۴) اعادهٔ حیثیت از/ اعاده‎ی حیثیت به
 (۵) اگر چه... ولی
 (۶) اما
 (۷) باوجوداین/ بااین‌وجود
 (۸) براثر/ دراثر
 (۹) بریدن از/ بریدن‌ با
 (۱۰) بعضی/ بعضی از
 (۱۱) بیگانه از/ بیگانه با
 (۱۲) تا
 (۱۳) تا/که
 (۱۴) جهت
 (۱۵) چنان‌که/ چنان‌چه
 (۱۶) چون... لذا...
 (۱۷) زیرا (که) / چه
 (۱۸) علیه/ برعلیه
 (۱۹) فرق داشتن با/ از
 (۲۰) فرق‌کردن با/ از
 (۲۱) نسبت‌به
 (۲۲) و هم‌چنین
۱. ۲. ۳ـ قواعد حروف اضافه، ربط و نشانه
۱. ۲. ۳. ۱ـ حذف حرف اضافه و ربط
۱. ۲. ۳. ۲ـ حرف اضافهٔ مرکب
۱. ۲. ۳. ۳ـ حرف اضافهٔ نامناسب
۱. ۲. ۳. ۴ـ قواعد حرف «را»
۱) «را» پس از اسم نکره
۲) «را» پس از فاعل
۳) «را» پس از فعل
۴) «را» ی اضافه
۵) بیش از یک «را» در جمله
۶) جای «را» در جمله
۱. ۳ـ درست‌نویسی ضمیر‌ها
۱. ۴ـ درست‌نویسی صورت جمع کلمه‎‌ها
۱. ۴. ۱ـ جمع بستن اسم‌ قوم‌ها و طایفه‌ها
۱. ۴. ۲ـ جمع با «ات»
۱. ۴. ۳ـ جمع با «جات»
۱. ۴. ۴ـ جمع با «ین» و «ون»
۱. ۴. ۵ـ جمع مکسر
۱. ۴. ۶ـ جمع ضمایر جمع
۱. ۴. ۷ـ جمعِ جمع
۱. ۵ـ درست‌نویسی صفت و موصوف
۱. ۵. ۱ـ هم‎خوانی صفت و موصوف
۱. ۵. ۲ـ به‌کار بردن درست صفت با مضاف و مضاف‎الیه
۱. ۵. ۳ـ درست‌نویسی «ی» ی نکره یا وحدت در صفت و موصوف
۱. ۶ـ درست‌نویسی اضافه‌ها
۲ـ هم‌خوان‌سازی با فارسی معیار
 (۱) نوشتاری بودن
 (۲) مشترک بودن
 (۳) متداول بودن
 (۴) تعلق به جامعهٔ تحصیلکرده
۱. ۲ ـ به‎کار بردن ساژه‌های غیررایج
۲. ۲ ـ افراط در فارسی‌نویسی
۳. ۲ ـ تأثیرپذیری از زبان‌های بیگانه
۳ـ هم‌خوان‌سازی با محتوا و مخاطب
۴ـ یکسان‌سازی زبان و سبک
۵ـ ساژه‎گزینی
۶ـ فارسی‌نویسی
۱. ۶ـ قاعدهٔ نشاندن ساژه‌های فارسی به‌جای ساژه‌های عربی
۲. ۶ ـ شیوهٔ گزینش ساژه‎های فارسی به‌جای ساژه‌های عربی
۳. ۶ ـ قاعدهٔ نشاندن ساژه‌های فارسی به‌جای ساژه‌های فرنگی
۶. ۳. ۱ـ رسایی
۶. ۳. ۲ـ پذیرفتگی
۷ـ زدودن تأثیرپذیری از زبان‎های بیگانه
۱. ۷ ـ فعل مجهول
۲. ۷ ـ ضمایر شخصی متصل و منفصل
۳. ۷ ـ پی هم آمدن (تتابع) فعل‎‌ها
۷. ۴ـ برابرهای نادرست واژه‌های بیگانه
۷. ۴. ۱ـ نمونه‌هایی از برابریابی نادرست
 (۱) آتش گشودن
 (۲) اتوبوس گرفتن
 (۳) بستگی دارد
 (۴) بهاندازهٔ کافی
 (۵) بهزحمت
 (۶) بهعنوان
 (۷) بهنوبهٔ خود
 (۸) بی‌تفاوت
 (۹) بیش از یک بار
 (۱۰) بیشتر/ دیگر
 (۱۱) تجربه کردن
 (۱۲) توانستن
 (۱۳) چرا نه، چرا که نه
 (۱۴) چهره
 (۱۵) حساب کردن روی کسی یا چیزی
 (۱۶) حمام گرفتن
 (۱۷) در جریان قرار دادن یا گذاشتن
 (۱۸) در رابطه با/ در ارتباط با
 (۱۹) دریافت کردن
 (۲۰) رنج بردن
 (۲۱) سقف
 (۲۲) شانس
 (۲۳) شرایط/ اوضاع
 (۲۴) غیر قابل‌احتراز/ غیر قابل‌اجتناب
 (۲۵) فراموشش کن
 (۲۶) فقط
 (۲۷) فکر کردن
 (۲۸) فهمیدن
 (۲۹) قهوهٔ سیاه
 (۳۰) کیش شخصیت
 (۳۱) متفاوت بودن از/ متفاوت بودن با
 (۳۲) نرخ
 (۳۳) نقش
 (۳۴) نقطه‌نظر
 (۳۵) وحشی/ خودرو
 (۳۶) یک
۸ـ روان‎نویسی
۹ـ بیهوده‌زدایی
۹. ۱ـ ساژه‌های بلند
۹. ۱. ۱ـ قاعدهٔ کلی کوتاه‌نویسی
۹. ۱. ۱. ۱ـ قواعد کوتاه‌نویسی
۱) تبدیل جمله به عبارت مصدری
۲) تبدیل جملهٔ وصفی به عبارت کوتاه
۳) تبدیل جملهٔ بلند به دو یا چند جمله‎ی کوتاه
۴) تبدیل فعل و مصدر مرکب بلند به فعل و مصدر مرکب کوتاه یا بسیط
۵) تبدیل ساژهٔ مرکب به ساژهٔ بسیط
۶) تبدیل اسم به ضمیر
۷) ادغام واژه‌های هم‌معنی در یک واژه
۸) حذف واژه‌های خنثی
۲. ۹ـ تکیه کلام‌ها
۹. ۳ـ حشو قبیح
 (۱) حشو ملیح
 (۲) حشو متوسط
 (۳) حشو قبیح
۹. ۴ـ ساژه‌های تکراری
۱۰ـ درست‌نویسی ساژه‌های برشمرده
۱۱ـ ویرایش عنوان‌ها
۱۲ـ ویرایش زبانی نقل‌قول‌ها
منابع و مآخذ فصل سوم
فصل چهارم: ویرایش محتوایی‌ـ ساختاری
۱ـ زدودن نادرستی‌های محتوایی (معنایی)
۲ـ زدودن ناهم‎خوانی (تناقض‌) ‌های محتوایی
۲. ۱ـ ناهم‌خوانی‌ عنوان و متن
۲. ۲ـ ناهم‌خوانی در ترتیب مفاهیم
۲. ۳ـ ناهم‌خوانی در شمار داشته‌ها
۲. ۴ـ ناهم‌خوانی در مفهوم‌های متن
۳ـ زدودن پرسش‌ها و ابهام‌های محتوایی
۴ـ زدودن کاستی‌های محتوایی
۴. ۱ـ افزایش برای رفع کاستی
۴. ۲ـ توضیح برای رفع کاستی
۵ ـ زدودن پیچیدگی‌های محتوایی (معنایی)
۶ـ بازبینی داشته‎های نشانگر‌ها
۶. ۱ـ هم‎خوان‌سازی داشته‎های نشانگر‌ها با داشته‎های متن
۶. ۲ـ برطرف کردن کاستی‎های محتوایی نشانگر‌ها
۶. ۳ـ بازبینی هم‌خوان بودن نشانگر‌ها با ساژه‌های ارجاع‌های
۷ـ بازبینی محتوایی ارجاع‌ها
۷. ۱ـ بازبینی مرجع ارجاع‌های درون متنی
۷. ۲ـ تبدیل نشانی‎های متن مبدأ به نشانی‎های متن مقصد
۷. ۳ـ هم‌خوان ‌سازی ارجاع‌های متن با پاورقی‌ها و پی‌نوشت‎‌ها
۸ـ نوشتن پاورقی‎
۸. ۱ـ گونه‎های پاورقی
۸. ۱. ۱ـ پاورقی‌ توضیحی
۸. ۱. ۲ـ پاورقی تعریفی
۸. ۱. ۳ـ پاورقی اطلاعی
۸. ۱. ۴ـ پاورقی معادل
۸. ۱. ۴. ۱ـ املای لاتین نام‎‌ها، عنوان‎‌ها و لقب‎های لاتین
۸. ۱. ۴. ۲ـ املای لاتین اصطلاح‎‌ها و مفهوم‎های تخصصی
۸. ۱. ۵ـ پاورقی اطمینان
۸. ۱. ۶ـ پاورقی ارجاعی
۸. ۱. ۷ـ پاورقی ترکیبی
۹ـ برابریابی برای تاریخ‎‌ها
۹. ۱ـ شیوه‎ی تبدیل سال میلادی به سال شمسی
۹. ۲ـ شیوه‎ی تبدیل سال شمسی به سال میلادی
۹. ۳ـ شیوه‎ی تبدیل تقریبی سال میلادی به سال قمری
۹. ۴ـ شیوهٔ تبدیل تقریبی سال قمری به سال میلادی
۹. ۵ـ شیوهٔ تبدیل تقریبی سال قمری به سال شمسی
۹. ۶ـ شیوهٔ تبدیل تقریبی سال شمسی به سال قمری
۱۰ـ برابریابی برای واحدهای اندازه‌گیری
۱۱ـ مرتب سازی محتوایی
۱۱. ۱ـ مرتب سازی الفبایی
۱۱. ۲ـ مرتب‌سازی موضوعی
۱۱. ۳ـ مرتب‌سازی ساختاری
۱۱. ۴ـ مرتب‌سازی ساژه‌های آغاز و پیرو
۱۱. ۵ـ مرتب‌سازی برپایهٔ موارد دیگر
۱۲ـ تنظیم بند‌ها برپایهٔ محتوای داشته‌های متن (پاراگراف‌بندی)
۱۳ـ جابه‌جایی مطالب برپایهٔ محتوای داشته‌های متن ۱۴ـ تقسیم‎بندی نوشته برپایه‎ی محتوای آن (فصل‌بندی)
۱۵ـ «حذف»، «کاهش و خلاصه‌نویسی» و «تبدیل» داشته‎های متن
۱۵. ۱ـ حذف مطالب
۱۵. ۲ـ کاهش و خلاصه‌نویسی مطالب
۱۵. ۳ـ تبدیل مطالب
منابع و مآخذ فصل چهارم
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ۱ـ برابرهای پارسی واژه‌های غیرپارسی پرکاربرد

/ 0 نظر / 8 بازدید