ویرایش زبانی (نگارشی/ بیانی) چیست؟

مثال۱: در کلمهٔ «عملیات‌ها» جدا کردن یا چسباندن «‌ها» ی جمع، کاری صوری، و بررسی درستی یا نادرستی جمع بستن این اسم جمع از نظر قواعد زبان فارسی (گذاشتن یا نگذاشتن «‌ها» ی جمع پس از آن)، کاری زبانی است.
مثال۲: در عبارت «به‌مورد اجرا گذاشتن»، اگر این عبارت در نقل قول به‌کار رفته باشد، تعیین این‌که حرف «به» در آن چسبیده یا جدا (به‌صورت «به‌مورد» یا «بمورد») نوشته شود، کاری صوری است، و اگر در نقل قول مستقیم به‌کار نرفته باشد، تبدیل شیوهٔ بیان آن به‌صورت «اجرا کردن»، کاری زبانی است.
مثال۳: در جملهٔ «از سه جا دیروز خودرو آقای اسماعیلی با خودروهای دیگر تصادم کرد»، تعیین این‌که «خودرو» به‌صورت «خودرو» یا «خودروی» نوشته شود، کاری صوری است، ولی تغییر چینش و شیوهٔ بیان جمله به‌گونه‌ای که با قواعد زبان فارسی معیار هم‌خوان شود (یعنی به‌صورت «خودروی آقای اسماعیلی دیروز از سه جا با خودروهای دیگر تصادم کرد»)، کاری زبانی است.

/ 0 نظر / 32 بازدید