فعل لازم و متعدی

ننویسید: گروه‌های مبارز فلسطینی هرگونه مذاکره را مشروط به فرمان توقف عملیات‌های تروریستی رژیم اشغالگر دانستند.
بنویسید: گروه‌های مبارز فلسطینی هرگونه مذاکره را مشروط به فرمان متوقف ساختن عملیات‌های تروریستی رژیم اشغالگر دانستند.
 «توقف» به‌معنی از حرکت ایستادن است؛ بنابراین، در جملهٔ نخست، «فرمان توقف عملیات‌های تروریستی» معنی درستی ندارد، زیرا هیچ عملیاتی خود از حرکت نمی‌ایستد، بلکه باید کسی آن را متوقف کند. پس «توقف عملیات‌های تروریستی» نادرست، و «فرمان متوقف ساختن عملیات‌های تروریستی» درست است.

/ 0 نظر / 12 بازدید