آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

شیوهٔ همانندسازی فهرست‌ها با متن

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

امروزه فهرست‌نویسی به‌شیوهٔ رایانه‌ای -‌نه به‌شیوهٔ دستی‌- و به‌دست صفحه‌آرا انجام می‌شود؛ بااین‌حال، ممکن است نادرستی‌ها یا نا‌هم‌خوانی‌هایی در تنظیم فهرست‌ها وجود داشته باشد.
عنوان‌های هر نوشته در دو جا آورده می‌شوند:
 (۱) در فهرست‎‌ها (فهرست‎ کوتاه و بلند داشته‎‌ها، و فهرست نشانگر‌ها).
 (۲) در متن.

ادامه مطلب