منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

فعل ناگذرا (لازم) فعلی است که مفعول نمی‌گیرد و فعل گذرا (متعدی) فعلی است که مفعول می‌گیرد. هیچ‌گاه نباید فعل لازم و متعدی یا مصدر آن‌ها را به‌جای یک‌دیگر به‌کار برد:


ننویسید: گروه‌های مبارز فلسطینی هرگونه مذاکره را مشروط به فرمان توقف عملیات‌های تروریستی رژیم اشغالگر دانستند.
بنویسید: گروه‌های مبارز فلسطینی هرگونه مذاکره را مشروط به فرمان متوقف ساختن عملیات‌های تروریستی رژیم اشغالگر دانستند.
 «توقف» به‌معنی از حرکت ایستادن است؛ بنابراین، در جملهٔ نخست، «فرمان توقف عملیات‌های تروریستی» معنی درستی ندارد، زیرا هیچ عملیاتی خود از حرکت نمی‌ایستد، بلکه باید کسی آن را متوقف کند. پس «توقف عملیات‌های تروریستی» نادرست، و «فرمان متوقف ساختن عملیات‌های تروریستی» درست است.