منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

برخی از اجزای نوشته، مانند سخن ناشر، سخن سردبیر، یادداشت مترجم، نوشته‌های پشت و روی جلد و... ممکن است پس از ویرایش متن نوشته تهیه شوند. این اجزا ممکن است ناهم‌خوانی‌هایی به‌شرح زیر با متن ویرایش شدهٔ نوشته داشته باشند:


 (۱) ناهم‌خوانی با شیوهٔ املای متن نوشته.
 (۲) ناهم‌خوانی عنوان روی جلد با عنوان ویرایش شده‎ی درون نوشته.
 (۳) ناهم‌خوانی شیوهٔ نوشتن نام پدیدآورنده بر روی جلد با درون نوشته.
 (۴) ناهم‌خوانی‌های دیگر.
از آن‌جا که همهٔ این کار‌ها در کارهای ویراستار صوری می‌گنجند، باید پس از تهیهٔ هریک از اجزای ویرایش نشدهٔ هر نوشته، آن را به‎دست ویراستار سپرد تا آن را هم‎خوان با شیوهٔ ویرایش کتاب، ویرایش کند. برای مثال، اگر شیوهٔ خط در ویرایش کتابی، دربارهٔ «‌ها» ی جمع، جدانویسی آن بوده است و ویراستار، «‌ها» ی جمع را در همهٔ کتاب جدا کرده باشد، «‌ها» ی جمع باید در عنوان روی جلد، سخن ناشر، یادداشت مترجم و... نیز جدا شود.