جدول نرخ‌نامه‌ی ویرایش مؤسسه‌ی ویرایش سرآمدان

برای ویرایش فایل متن در سال 1394

کارمزد هر صفحه به تومان

کارمزد هر کلمه به ریال

میانگین تغییر در یک صفحه‌ی 300کلمه‌ای

سطح ویرایش

سه هزار تومان

 

1تا 50

کم‌کار

 چهارهزار و پانصد تومان

 

51 تا 100

میانه

 شش هزار تومان

 

101 تا 150

پرکار

بازخوانی هر صفحه‌ی 300 کلمه‌ای: هزار تومان