منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

پایه‎ی تعیین گونه‌های ویرایش، نوع و ماهیت اصلاحات ویرایشی است که هر نوشته، برای قاعده‌مند شدن و درک درست ازسوی مخاطب، به آن‌ها نیاز دارد. این ویرایش‌ها به‌شرحی است که درپی ‌می‌آید:


۱ ـ ویرایش ویژه
دربردارنده‎ی گونه‎های زیر است:
 (۱) ویرایش ترجمه‌
 (۲) ویرایش علمی‌
 (۳) ویرایش ادبی
 (۴) ویرایش گفتار
 (۵) ویرایش استنادی
 (۶) ویرایش نمایه‌
 (۷) ویرایش تصحیحی
۲ـ ویرایش عمومی
دربردارنده‎ی گونه‎های زیر است:
 (۱) ویرایش صوری
 (۲) ویرایش زبانی
 (۳) ویرایش محتوایی‌- ساختاری