آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

تفاوت واژه‌های دلیل و علت و سبب

سبب: آن­چیزی است که وسیله یا موجب پدید آمدن یا نیامدن چیزی ویا رخ دادن یا ندادن امری می­شود. سبب را می‌توان مترادف واژه‌ی موجب دانست؛ برای مثال، بارندگی­های اخیر سبب رونق کشاورزی شده است

علت: برای بیان چرایی پدید آمدن یا نیامدن چیزی ویا رخ دادن یا ندادن امری به­کار   می­رود؛ برای مثال، لطفاَ علت استعفای خود را بگویید.

دلیل: برهان و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری بیاورند؛ برای مثال، به چهدلیل نمی­توان  خداوند را به جای مشخصی محدود دانست.