برای مطرح کردن پرسش‌های خود درباره‌ی ویرایش ( و قواعدنویسندگی) می‌توانید آن‌ها

را درقالب اعلان نظر در همین وبلاگ بنویسید یا با شماره‌ی ۶۶ ٢١ ۶۶۶ ٠٩١٩ تماس بگیرید

جمشید سرمستانی