منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

آوردن «نه» با فعل مثبت، آن را منفی می‌کند (منفی با مثبت= منفی)، و آوردن «نه» با فعل منفی، آن را مثبت می‌کند (منفی با منفی= مثبت). پس، به‌جز هنگامی که فعل با «هیچ یک» همراه باشد، نمی‌توان با «نه... نه» فعل منفی آورد. بنابر این قاعده:
 (۱) هنگامی که «نه... نه» در آغاز جمله نباشد، فعل جمله -‌چه در میان آن باشد و چه در پایان‌- باید به‌صورت مثبت باشد.
ننویسید: این طرح را نه کارگران و نه کارفرمایان نپذیرفتند.
بنویسید: این طرح را نه کارگران و نه کارفرمایان پذیرفتند.
بنویسید: این طرح را نه کارگران پذیرفتند و نه کارفرمایان.


 
 (۲) هنگامی که «نه... نه» در آغاز جمله باشد، فعل جمله:
 (۲. ۱) اگر با «هیچ‌یک» بیاید، باید منفی باشد:
نه مدیرعامل و نه هیأت مدیره، هیچ‌یک با این طرح موافقت نمی‌کنند.
نه علی و نه رضا، هیچ یک اهل دورویی نیستند.
نه علی و نه رضا، هیچ یک در خانه نبودند.
 (۲. ۲) ولی اگر با «هیچ‌یک» نیاید، باید مثبت باشد:
ننویسید: نه مدیر عامل و نه هیأت مدیره با این طرح موافقت نمی‌کند.
بنویسید: نه مدیر عامل و نه هیأت مدیره با این طرح موافقت می‌کند.
بنویسید: نه مدیر عامل با این طرح موافقت می‌کند و نه هیأت مدیره.
آگاهی:‌‌ همان گونه که در مثال‌های پیش آمده، در چنین جمله‌هایی نباید پس از عبارت «نه... نه...» ویرگول آورد:
ننویسید: نه مدیر عامل و نه هیأت مدیره، با این طرح موافقت می‌کند.