منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

در به‌کار بردن فعل و مصدر، باید به مناسب بودن یا نبودن آن‎‌ها توجه کرد و از به‎کار بردن فعل‎ یا مصدر نامناسب پرهیز کرد: [۱]

مثال ۱:

ننویسید: آن‎چه گفته آمد تنها شرح بخشی از حادثه بود.

بنویسید: آن‎چه گفته شد تنها شرح بخشی از حادثه بود.مثال ۲:

ننویسید: اسلام، احترام و ارزش گذاشتن به زن را لازم شمرده است.

بنویسید: اسلام، احترام گذاشتن و ارزش دادن به زن را لازم شمرده است.

مثال ۳:

ننویسید: سربازان آموزش‌های لازم را طی کرده‌اند.

بنویسید: سربازان آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

مثال ۴:

ننویسید: توطئه را در هم بشکنید.

بنویسید: توطئه را خنثی کنید.

مثال ۵:

ننویسید: جنگ از روز به ماه و از ماه به سال مبدل شد.

بنویسید: جنگ از روز به ماه و از ماه به سال کشید.

مثال ۶:

ننویسید: بیداری مسلمانان را فرا گرفته است.

بنویسید: مسلمانان در همه جا بیدار شده‌اند.

مثال ۷:

ننویسید: از سمع و نظر گرامی‎تان گذشت.

بنویسید: از نظر گرامی‎تان گذشت و به سمعتان رسید.

مثال ۸:

ننویسید: ملاحظه بفرمایید به ادامهٔ مسابقهٔ فوتبال.

بنویسید: به ادامهٔ مسابقهٔ فوتبال توجه فرمایید.

 [۱]. نویسنده، برای نوشتن داشته­های زیر این عنوان، از کتاب «نگارش و ویرایش» استاد سمیعی (۴: ص ۱۶۱) بهره برده است.